Terms of use

MGK Holiday Services nemá povinnost sledovat komunikační služby,,en,nicméně,,en,MGK Holiday Services si vyhrazuje právo přezkoumat materiály zveřejněné v komunikační službě a podle vlastního uvážení odstranit veškeré materiály,,en,Společnost MGK Holiday Services si vyhrazuje právo kdykoli a bez jakéhokoli důvodu ukončit přístup k některé nebo všem komunikačním službám,,en,Společnost MGK Holiday Services si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit veškeré informace, které jsou nezbytné k uspokojení platných zákonů,,en,nařízení,,en,právní proces nebo žádost vlády,,en,nebo upravit,,en,odmítnout zveřejnění nebo odstranění jakýchkoli informací nebo materiálů,,en,zcela nebo zčásti,,en,ve výhradním uvážení společnosti MGK Holiday Services,,en. However, MGK Holiday Services reserves the right to review materials posted to a Communication Service and to remove any materials in its sole discretion. MGK Holiday Services reserves the right to terminate your access to any or all of the Communication Services at any time without notice for any reason whatsoever. MGK Holiday Services reserves the right at all times to disclose any information as necessary to satisfy any applicable law, regulation, legal process or governmental request, or to edit, refuse to post or to remove any information or materials, in whole or in part, in MGK Holiday Services’s sole discretion. Vždy dbejte na to, abyste v jakékoli komunikační službě poskytovali osobní identifikační údaje o sobě nebo vašich dětech,,en,Služba MGK Holiday Services nekontroluje ani neschvaluje obsah,,en,zprávy nebo informace nalezené v jakékoli komunikační službě a,,en,proto,,en,Společnost MGK Holiday Services výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za komunikační služby a jakékoli akce vyplývající z vaší účasti v jakékoli komunikační službě,,en,Manažeři a hostitelé nejsou mluvčími MGK Holiday Services,,en,a jejich názory nemusí nutně odpovídat názoru MGK Holiday Services,,en,Materiály nahrané do komunikační služby mohou podléhat zveřejněným omezením používání,,en,reprodukce a / nebo šíření,,en. MGK Holiday Services does not control or endorse the content, messages or information found in any Communication Service and, therefore, MGK Holiday Services specifically disclaims any liability with regard to the Communication Services and any actions resulting from your participation in any Communication Service. Managers and hosts are not authorized MGK Holiday Services spokespersons, and their views do not necessarily reflect those of MGK Holiday Services. Materials uploaded to a Communication Service may be subject to posted limitations on usage, reproduction and/or dissemination. Jste odpovědní za dodržování těchto omezení, pokud si stáhnete materiály.MATERIÁLY POSKYTOVANÉ MGK Holiday Services NEBO POSKYTOVANÉ NA JAKÉKOLIV MGK Holiday Services WEB SITE,,en,Společnost MGK Holiday Services nemá nárok na vlastnictví materiálů, které jste poskytli MGK Holiday Services,,en,včetně zpětné vazby a návrhů,,en,nebo poštou,,en,nahrát,,en,zadávat nebo odesílat na jakýkoli webový server MGK Holiday Services nebo jeho přidružené služby,,en,kolektivně,,en,Podání,,en,zasláním příspěvku,,en,nahrávání,,en,zadávání,,en,poskytnutí nebo podání vašeho podání udělujete MGK Holiday Services,,en,jeho přidruženým společnostem a potřebným sublicencím souhlas s používáním vašeho podání v souvislosti s provozováním jejich internetových obchodů včetně,,en,bez limitů,,en,práva k,,en,kopírovat,,en,distribuovat,,en,vysílat,,en,veřejně zobrazovat,,en,veřejně,,en,reprodukovat,,en,Upravit,,en,přeložit a přeformulovat svůj příspěvek,,en

MGK Holiday Services does not claim ownership of the materials you provide to MGK Holiday Services (including feedback and suggestions) or post, upload, input or submit to any MGK Holiday Services Web Site or its associated services (collectively “Submissions”). However, by posting, uploading, inputting, providing or submitting your Submission you are granting MGK Holiday Services, its affiliated companies and necessary sublicensees permission to use your Submission in connection with the operation of their Internet businesses including, without limitation, the rights to: copy, distribute, transmit, publicly display, publicly perform, reproduce, edit, translate and reformat your Submission; a zveřejnit své jméno v souvislosti s Vaším podáním,,en,V souvislosti s používáním vašeho podání nebude zaplacena žádná náhrada,,en,jak je zde uvedeno,,en,MGK Holiday Services nemá povinnost uveřejňovat nebo používat jakýkoli příspěvek, který můžete poskytnout, a kdykoliv můžete kdykoliv odebrat veškeré podání ve vlastním uvážení společnosti MGK Holiday Services,,en,Odesláním,,en,poskytnutí nebo podání vašeho podání zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak řídíte všechna práva na vaše podání, jak je popsáno v této části včetně,,en,všechna práva nezbytná pro vás,,en,pošta,,en,zadat nebo odeslat Podání,,en,ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI,,en,INFORMACE,,en,SOFTWARE,,en,PRODUKTY,,en,A SLUŽBY ZAHRNUTÉ ALEBO DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU MGK Holiday Services mohou zahrnovat nepřesnosti nebo typografické chyby,,en.

No compensation will be paid with respect to the use of your Submission, as provided herein. MGK Holiday Services is under no obligation to post or use any Submission you may provide and may remove any Submission at any time in MGK Holiday Services’s sole discretion.

By posting, uploading, inputting, providing or submitting your Submission you warrant and represent that you own or otherwise control all of the rights to your Submission as described in this section including, without limitation, all the rights necessary for you to provide, post, upload, input or submit the Submissions.

LIABILITY DISCLAIMER

THE INFORMATION, SOFTWARE, PRODUCTS, AND SERVICES INCLUDED IN OR AVAILABLE THROUGH THE MGK Holiday Services WEB SITE MAY INCLUDE INACCURACIES OR TYPOGRAPHICAL ERRORS. ZMĚNY JSOU PERIODICKY PŘIDANÉ INFORMACÍM ZDE,,en,MGK Holiday Services NEBO JEJÍ DODAVATELÉ MAJÍ POSKYTOVAT VYLEPŠENÍ A / NEBO ZMĚNY WEBU MGK Holiday Services V JAKÉMKOLIV ČASU,,en,PORADENSTVÍ OBDRŽENÉ VE WEBOVÉ STRÁNCE MGK Holiday Services by se nemělo vztahovat na osobní,,en,LÉKAŘSKÝ,,en,PRÁVNÍ A FINANČNÍ ROZHODNUTÍ A MUSÍTE KONZULTOVAT VHODNÉHO ODBORNÉHO ZA SPECIFICKÉ PORADENSTVÍ URČENÉ VÁŠ SITUACI,,en,MGK Holiday Services NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY O VHODNOSTI,,en,SPOLEHLIVOST,,en,DOSTUPNOST,,en,VČASNOST,,en,A PŘESNOST INFORMACÍ,,en,SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY OBSAŽENÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE MGK Holiday Services PRO JAKÝKOLIV ÚČEL,,en,V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM,,en,VŠECHNY TAKOVÉ INFORMACE,,en,SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY JSOU POSKYTOVÁNY,,en,Jak je,,en. MGK Holiday Services AND/OR ITS SUPPLIERS MAY MAKE IMPROVEMENTS AND/OR CHANGES IN THE MGK Holiday Services WEB SITE AT ANY TIME. ADVICE RECEIVED VIA THE MGK Holiday Services WEB SITE SHOULD NOT BE RELIED UPON FOR PERSONAL, MEDICAL, LEGAL OR FINANCIAL DECISIONS AND YOU SHOULD CONSULT AN APPROPRIATE PROFESSIONAL FOR SPECIFIC ADVICE TAILORED TO YOUR SITUATION. MGK Holiday Services AND/OR ITS SUPPLIERS MAKE NO REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, AND ACCURACY OF THE INFORMATION, SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED ON THE MGK Holiday Services WEB SITE FOR ANY PURPOSE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ALL SUCH INFORMATION, SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED “AS IS” BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU,,en,MGK Holiday Services A / NEBO JEJÍ DODAVATELÉ ZŘEKNUJÍ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA TÉTO INFORMACE,,en,SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA,,en,VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI,,en,VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL,,en,NÁZEV A NEPORUŠENÍ,,en,V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ MGK Holiday Services NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ZODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ,,en,NEPŘÍMÝ,,en,PUNITIVE,,en,VEDLEJŠÍ,,en,SPECIÁLNÍ,,en,NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLI ŠKODY, VČETNĚ VČETNĚ,,en,BEZ LIMITŮ,,en,ŠKODY Z OMEZENÍ POUŽITÍ,,en,ÚDAJE NEBO ZISKY,,en,VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO JAKÝCHKOLI ZPŮSOBŮ VZNIKUJÍCÍCH POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONNOSTI WEBU MGK Holiday Services WEB SITE,,en,ZPOŽDĚNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY MGK Holiday Services NEBO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY,,en,POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NEBO ZÁLEŽITOSTI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB,,en,NEBO PRO JAKÉKOLI INFORMACE,,en. MGK Holiday Services AND/OR ITS SUPPLIERS HEREBY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL MGK Holiday Services AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE MGK Holiday Services WEB SITE, WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE MGK Holiday Services WEB SITE OR RELATED SERVICES, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SERVICES, OR FOR ANY INFORMATION, SOFTWARE, PRODUCTS, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU MGK Holiday Services,,en,NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ WEBU MGK Holiday Services,,en,ZAKÁZÁNO NA ZÁKLADĚ SMLOUVY,,en,PŘEČIN,,en,NEDBALOST,,en,STRICNÁ ODPOVĚDNOST NEBO JINAK,,en,AJ VEŘEJNOST, ŽE MGK Holiday Services NEBO JAKÉKOLIV Z JEHO DODAVATELŮ BOLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST ŠKOD,,en,NĚKTERÉ STÁTY / JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY,,en,VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS,,en,POKUD JSTE NESTAHNUTÉ S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ WEBOVÉHO WEBU MGK Holiday Services,,en,NEBO S NĚKKÝM Z TÝCHTO POUŽITÍ,,en,VAŠE JEDINÉ A EXKLUZIVNÍ NÁPRAVA POKRAČUJÍ POUŽÍVÁNÍ WEBU MGK HOLIDAY SERVICES,,en,UKONČENÍ / OSTATNÍ OMEZENÍ,,en,MGK Holiday Services si vyhrazuje právo,,en,podle svého uvážení,,en, OR OTHERWISE ARISING OUT OF THE USE OF THE MGK Holiday Services WEB SITE, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF MGK Holiday Services OR ANY OF ITS SUPPLIERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGES. BECAUSE SOME STATES/JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IF YOU ARE DISSATISFIED WITH ANY PORTION OF THE MGK Holiday Services WEB SITE, OR WITH ANY OF THESE TERMS OF USE, YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS TO DISCONTINUE USING THE MGK HOLIDAY SERVICES WEB SITE.

TERMINATION/ACCESS RESTRICTION

MGK Holiday Services reserves the right, in its sole discretion, ukončit přístup na webový server MGK Holiday Services a související služby nebo jakoukoli jejich část kdykoli,,en,OBECNÉ V maximálním rozsahu povoleném zákonem,,en,tato smlouva se řídí zákony státu Washington,,en,USA,,en,a tímto souhlasíte s výlučnou příslušností a místem soudů v kraji King,,en,Washington,,en,ve všech sporech vyplývajících z užívání webových stránek MGK Holiday Services nebo souvisejících s nimi,,en,Použití webových stránek MGK Holiday Services je neoprávněné v jakékoli jurisdikci, která neplatí pro všechna ustanovení těchto podmínek,,en,včetně tohoto odstavce,,en,Souhlasíte s tím, že žádný společný podnik,,en,partnerství,,en,zaměstnanost,,en, without notice. GENERAL To the maximum extent permitted by law, this agreement is governed by the laws of the State of Washington, U.S.A. and you hereby consent to the exclusive jurisdiction and venue of courts in King County, Washington, U.S.A. in all disputes arising out of or relating to the use of the MGK Holiday Services Web Site. Use of the MGK Holiday Services Web Site is unauthorized in any jurisdiction that does not give effect to all provisions of these terms and conditions, including without limitation this paragraph. You agree that no joint venture, partnership, employment, nebo služební vztah mezi vámi a MGK Holiday Services v důsledku této smlouvy nebo používání webových stránek MGK Holiday Services,,en,Uzavření této smlouvy společností MGK Holiday Services podléhá stávajícím zákonům a právnímu procesu,,en,a nic obsažené v této smlouvě se nevztahuje na právo MGK Holiday Services na dodržování vládních předpisů,,en,soudních a donucovacích požadavků nebo požadavků týkajících se vašeho užívání webových stránek MGK Holiday Services nebo informací poskytnutých nebo shromážděných společností MGK Holiday Services s ohledem na toto použití,,en,Pokud je některá část této smlouvy považována za neplatnou nebo nevymahatelnou podle platných zákonů včetně,,en,ale není to limitováno,,en,omezení záruk a omezení odpovědnosti uvedené výše,,en. MGK Holiday Services’s performance of this agreement is subject to existing laws and legal process, and nothing contained in this agreement is in derogation of MGK Holiday Services’s right to comply with governmental, court and law enforcement requests or requirements relating to your use of the MGK Holiday Services Web Site or information provided to or gathered by MGK Holiday Services with respect to such use. If any part of this agreement is determined to be invalid or unenforceable pursuant to applicable law including, but not limited to, the warranty disclaimers and liability limitations set forth above, pak bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení považováno za nahrazené platným,,en,které nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení, a zbývající část dohody zůstane v platnosti,,en,Pokud zde není uvedeno jinak,,en,tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi uživatelem a MGK Holiday Services s ohledem na webový server MGK Holiday Services a nahrazuje veškeré předchozí nebo současné komunikace a návrhy,,en,ať elektronické,,en,ústní nebo písemné,,en,mezi uživatelem a MGK Holiday Services s ohledem na webovou stránku MGK Holiday Services,,en, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision and the remainder of the agreement shall continue in effect. Unless otherwise specified herein, this agreement constitutes the entire agreement between the user and MGK Holiday Services with respect to the MGK Holiday Services Web Site and it supersedes all prior or contemporaneous communications and proposals, whether electronic, oral or written, between the user and MGK Holiday Services with respect to the MGK Holiday Services Web Site. Tisková verze této smlouvy a veškeré oznámení v elektronické podobě jsou přípustné v soudním nebo správním řízení založeném na této smlouvě nebo ve vztahu k této dohodě ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní obchodní doklady a záznamy původně vytvořené a vedené v tištěné podobě,,en,Stranou je výslovné přání, aby byla tato dohoda a všechny související dokumenty vypracovány v angličtině,,en,OBCHODNÍ ZNAČKY,,en,Názvy skutečných společností a produktů uvedených v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků,,en,Příklady společností,,en,organizací,,en,produkty,,en,lidé a události popsané v tomto dokumentu jsou fiktivní,,en,Žádná souvislost s žádnou skutečnou společností,,en,organizace,,en,produkt,,en,osoba,,en,nebo událost je určena nebo by měla být odvozena,,en,Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena,,en. It is the express wish to the parties that this agreement and all related documents be drawn up in English.

TRADEMARKS

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. The example companies, organizations, products, people and events depicted herein are fictitious. No association with any real company, organization, product, person, or event is intended or should be inferred. Any rights not expressly granted herein are reserved.

INFORMACE A POSTUP PRO UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ Z PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV,,en,Podle hlavy,,en,Kód Spojených států,,en,Sekce,,en,oznámení o nárokovaném porušení autorských práv podle autorského zákona Spojených států by mělo být zasláno určenému zástupci poskytovatele služeb,,en

Pursuant to Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), notifications of claimed copyright infringement under United States copyright law should be sent to Service Provider’s Designated Agent.


Reddit Facebook Twitter Delicious StumbleUpon Digg